PRIVACY

Privacy Statement


Stichting Flevo-truckerstour Dronten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement (=Privacy Verklaring) willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Flevo-truckerstour Dronten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan ons zijn verstrekt;

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

-Jaarlijks, bij de voorbereiding van een tourrit, het Privacy statement door het bestuur laten evalueren en dit indien nodig aanpassen.

-De stichting Flevotruckerstour niet aansprakelijk kan worden gesteld voor foto’s en filmmateriaal op de website of andere social media, als u geen toestemming voor heeft gegeven aan de fotograaf of cameraman voor opnames.

Als Stichting Flevo-truckerstour Dronten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van passagiers en chauffeurs ten behoeve van een tourrit voor de Stichting Flevo-truckerstour Dronten


Persoonsgegevens van passagiers, chauffeurs, verkeersregelaars en overige vrijwilligers van Stichting Flevo-truckerstour Dronten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-Stichting Flevo-truckerstour Dronten heeft de volgende doelstelling “Het houden van een tourrit voor mensen met een lichamelijke en of geestelijke beperking in trucks.” 

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt Stichting Flevo-truckerstour Dronten de volgende persoonsgegevens van u:

-Naam en voornaam

-Geboortedatum (passagiers)

-Adres

-E-mailadres

-Telefoonnummer

-Medische gegevens (passagiers).

De persoonsgegevens worden door Stichting Flevo-truckerstour Dronten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

-dat passagiers, chauffeurs, verkeersregelaars en overige vrijwilligers zich hebben aangemeld en deelnemen aan de jaarlijkse tourrit.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Stichting Flevo-truckerstour Dronten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Stichting Flevo-truckerstour Dronten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-Alle personen die namens Stichting Flevo-truckerstour Dronten van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan.

-We hanteren een wachtwoordbeleid op de computers waarop de gegevens zijn opgeslagen;

-De secretaris, de coördinatoren indeling trucks en motorrijders maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Deze bestanden zijn beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord);

-Bij het ontdekken van een datalek zal indien noodzakelijk contact worden opgenomen met de chauffeurs, passagiers en motorrijders om hen te informeren over het incident en de eventuele gevolgen. Tevens zal indien noodzakelijk een melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en passen deze indien nodig aan;

-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Hiertoe kunt u een verzoek indienen bij de secretaris. Wij vragen u om zich te legitimeren als ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger,  voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


N.B. Als uw persoonsgegevens zijn verwijderd is het  niet meer mogelijk om deel te nemen aan de tour.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met de secretaris op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Stichting Flevo-truckerstour Dronten,

T.a.v. de secretaris

De Tamboer 5

8255 EG Swifterbant

Emailadres: jolanda@flevo-truckerstour.nl